+48 516 911 204 biuro@soletech.pl

Mamy już oficjalne informacje ze strony gminy Choroszcz na temat dofinasowania . Przedstawiamy je poniżej:Dla Kogo Grant

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Choroszcz, zainteresowani instalacją na swoich budynkach mieszkalnych mikroinstalacji OZE.

Wysokość dofinansowania

Wysokość grantu udzielanego Grantobiorcy odbywa się w postaci refundacji zakupu i montażu wyłącznie fabrycznie nowych instalacji OZE i nie może przekroczyć 65% wydatków kwalifikowanych – do kwoty maksymalnej 54 000,00 zł brutto.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej wynoszą:

– o mocy do 5kWp – maksymalnie 6 000,00 zł brutto za 1 kWp,

– o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 5 500,00 zł brutto za 1 kWp.

WAŻNE: W przypadku poniesienia kosztów przekraczających limity, Grantobiorca pokrywa różnicę z własnych środków.

Na co dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest na mikroinstalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych, a w szczególności na:

a) zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną (instalacja fotowoltaiczna);
b) koszty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku;
c) zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE;
d) wykonanie instalacji odgromowej, przy czym tylko i wyłącznie zabezpieczającej przed wyładowaniami atmosferycznymi i ich skutkami dotowaną instalację fotowoltaiczną; kosztem kwalifikowanym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym planowany jest montaż systemu PV;
e) koszty przygotowawcze (koszty dokumentacji technicznej i dokumentacji kosztorysowej).

Limity i ograniczenia techniczne dotyczące instalacji OZE, szczegółowo regulują par. 3 i 4 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz. – dokumenty na stronie gminy

WAŻNE:

– refundacja montażu mikroinstalacji OZE dotyczy obiektów mieszkalnych oddanych do użytku;

– grant może być udzielony na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone, co oznacza, że faktury przedstawione do rozliczenia muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą – mieszkańcem Gminy Choroszcz i Grantodawcą projektu grantowego – Gminą Choroszcz. Szczegółowo ten zakres procedury regulują paragrafy 5, 6, 7, 8 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz.

Dofinansowanie nie obejmuje :

– zakup lub montaż urządzeń OZE wykorzystujących inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu);

– zakup instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej do prowadzenia działalności rolniczej lub działalności gospodarczej: jeśli budynek mieszkalny i budynki gospodarcze (do celów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej) posiadają jeden licznik energii elektrycznej, Grantobiorca jest zobowiązany zamontować dodatkowy licznik, aby umożliwić pomiar energii zużywanej na cele gospodarstwa domowego. Dodatkowe opomiarowanie musi być zainstalowane przed złożeniem wniosku o wypłatę grantu;

– dodatkowe koszty związane z przebudową wewnętrznych sieci technicznych, montażem dodatkowych liczników energii, usługi doradcze oraz inne wyróżnione w Regulaminie (par. 2 ust. 3); jeśli takie wydatki są potrzebne lub konieczne do realizacji projektu, mieszkaniec powinien je ponieść w całości z własnych środków;

WAŻNE: Montaż instalacji OZE nie może być wykonany na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte azbestem. W tej sytuacji, właściciele mogą złożyć wniosek o udzielenie grantu, pod warunkiem dołączenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji OZE wymienią pokrycie dachowe na nowe, na własny koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Grantodawca nie wypłaci grantu.

Nabór wniosków

Zostanie ogłoszony po podpisaniu umowa pomiędzy Gminą Choroszcz a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przewidywanym terminem podpisania umowy pomiędzy stronami jest marzec 2021 roku. Nabór przyjmowania wniosków do Programu Grantowego Gminy Choroszcz zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Choroszcz www.choroszcz.pl.

Procedura aplikowania o granty na OZE w Gminie Choroszcz

Zainteresowani grantem mieszkańcy Gminy Choroszcz, w terminie do 21 dni od ogłoszenia naboru, winni złożyć wniosek o udzielenie grantu. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz i jest dostępny jako osobny plik poniżej niniejszego komunikatu.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Choroszczy. Szczegóły dotyczące terminów, sposobów i miejsca składania wniosków o granty, zostaną podane przez Gminę Choroszcz wraz z ogłoszeniem naboru przyjmowania wniosków w Programie Grantowym.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej: Gmina Choroszcz, do 30 dni od zakończenia naboru wniosków, dokona wyboru Grantobiorców w oparciu o następujące kryteria:

Jeśli Grantobiorca nie spełni co najmniej jednego z kryteriów merytorycznych i formalnych, dokumenty nie zostaną przyjęte.

W przypadku większej liczby chętnych niż zadeklarowanych – o przyznaniu grantu zdecyduje losowanie (szczegóły losowania przedstawia par. 5 ust. 8 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz). W wyniku losowania powstaną dwie listy: podstawowa i rezerwowa. Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową, zostaną ujęci na liście rezerwowej; o pozycji na liście zdecyduje kolejność wylosowania wniosku. Obie listy będą dotyczyły osobno obszarów wiejskich i osobno – obszarów miejskich Gminy Choroszcz, z podziałem na instalacje do 5 kW i powyżej 5 kW (szczegóły powstępowania w tym zakresie opisuje par. 5 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz). Obie listy Gmina Choroszcz opublikuje na oficjalnym portalu gminy: www.choroszcz.pl.

Obowiązki Mieszkańca

Grantobiorcy, którym przyznano granty, zobowiązani są uzyskać/zebrać 3 oferty od potencjalnych wykonawców i samodzielnie dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich (decyduje kryterium ceny). Wymagania, jakie muszą spełniać oferty, zostały określone w par. 4 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz. WAŻNE: jeśli okaże się, iż zakres planowanych do wykonania instalacji OZE lub ich parametry techniczne (np. moc instalacji fotowoltaicznej) są rozbieżne w stosunku do złożonego przez Grantobiorcę wniosku, Gmina Choroszcz może odmówić udzielenia grantu.

Do 30 dni od publikacji listy, Grantobiorca składa do Gminy Choroszcz kopie 3 ofert od potencjalnych wykonawców. WAŻNE: obowiązkiem Grantobiorcy jest archiwizowanie oryginalnych dokumentów w okresie trwałości projektu, czyli przez 5 lat od daty płatności końcowej.

Jeśli montaż mikroinstalacji OZE wymaga pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, Grantobiorca – w terminie 90 dni od ogłoszenia naboru – jest zobowiązany złożyć do Gminy Choroszcz kopię prawomocnego pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego.

Po weryfikacji złożonych kopii ofert, Gmina Choroszcz Grantobiorcą zawiera umowę o powierzeniu grantu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz oraz jest załączony jako osobny plik poniżej niniejszego komunikatu.

Mieszkaniec ma 120 dni kalendarzowych na wykonanie mikroinstalacji OZE (licząc od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu).

Po wykonaniu mikroinstalacji OZE, Grantobiorca w okresie 7 dni zgłasza Gminie gotowość do odbioru inwestycji.

W okresie 21 dni po bezusterkowym odbiorze mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru (z czynności sporządza się protokół odbioru), opłaceniu faktury/rachunku wystawionych przez wykonawcę, Grantobiorca składa wniosek do Gminy Choroszcz o wypłatę grantu/refundację celem rozliczenia inwestycji. Na wniosek o refundację (wypłatę grantu) składają się następujące dokumenty:

a) kopie faktury/rachunku potwierdzającego zakup i montaż urządzeń,
b) dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy),
c) kopie kosztorysu powykonawczego wskazującego jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (kosztorys powinien zawierać informacje dotyczące wartości oraz liczby wykonania danego elementu rozliczeniowego),
d) protokół poświadczający odbiór robót/usług podpisany przez Grantobiorcę, Wykonawcę i Inspektora nadzoru,
e) kopię zgłoszenia podłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej,
f) oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:
– braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,
– oświadczenie o wykorzystaniu energii produkowanej z OZE wyłącznie na cele gospodarstwa domowego,
– oświadczenie Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
– oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia,
– oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością wraz z kopiami dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością (np. wypis z ewidencji gruntów, wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa).

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, Gmina Choroszcz przekaże środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w terminie 60 dni od dnia poprawnie złożonego wniosku o wypłatę grantu, pod warunkiem otrzymania refundacji w ramach umowy zawartej pomiędzy Grantodawcą, a IZ RPOWP.

WAŻNE: Grantobiorca, zarówno w trakcie realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości (czyli przez 5 lat od daty płatności końcowej), jest zobowiązany umożliwić Gminie Choroszcz pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń dotyczących realizowanej mikroinstalacji OZE oraz do udostępnienia dokumentacji dotyczącej realizacji umowy o powierzenie grantu

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE GMINY CHOROSZCZ ->TUTAJ<-

Szczegółowe informacje na stronie

źródło : www.choroszcz.pl